Fiber Guardian sustav za kontinuirani nadzor optičkih trasa

EXFO Fiber Guardian sustav koristi se za kontinuirani nadzor nad optičkom mrežom. Sastoji se od niza „mini“ optičkih reflektometara (OTDR-a) i optičkih preklopnika te pripadajućeg softvera koji u kontinuitetu vrše inspekciju pojedinih optičkih linkova u mreži. Ovakav aktivni nadzor može se vršiti na osvijetljenim i neosvijetljenim optičkim linkovima (aktivnima i neaktivnima).

Na ovaj način korisnik može kontinuirano pratiti stanje optičkih linkova u mreži, eventualno proaktivno uočiti područja koja mogu biti problematična i unaprijed preventivno djelovati, a u slučaju nekih problema i kvarova u mreži sustav ga automatski o tome obavještava na unaprijed definirani način – e-mail, SMS, SNMP i sl.

Sustav se definira i konfigurira u suradnji s korisnikom kako bi se optimizirao obzirom na veličinu i arhitekturu korisničke mreže odnosno zahtjeve korisnika.

Korisnici su mrežni operateri ali čak i više energetske kompanije koje moraju voditi računa o stalnoj dostupnosti i visokoj raspoloživosti komunikacijskog sustava.

Za više informacija molimo posjetite web stranicu proizvođača ili nas kontaktirajte za više informacija i savjet.